Product Name
1 (2,5 Dichloro 4sulpho Phenyl 3methyl Pyrazolone) [2:5dcspmp]
1-( 2-chlorophenyl )-3-methyl-5-pyrazolone
1:4 Sulpho Phenyl 3methyl 5pyrazolone, Mw - 254, Min - 65% [1:4spmp]
1-[4-sulphophenyl]-3-carboxy-5-pyrazolone[1:3spcp]
1-4 (b Hydroxy Ethyl Sulfone )-phenyl 3-methyl 5-pyrazolone = [ V S Pyrazolone ( Ester ) ]
1-4( B Hydroxy Ethyl Sulfone )-phenyl 3 -methyl 5-pyrazolone = [ V S Pyrazolone (-oh ) ]
1phenyl 3methyl 5pyrazolone. Mw - 254, Min - 65%.[pmp]
1-phenyl-3-carboxy-5-pyrazolone.
2:5 Dichloro-1 -[4-sulphophenyl]-3-carboxy-5-pyrazolone [2:5dcspcp]
3 - Methyl - 5 Pyrazolone
Meta Chloro Phenyl Methyl Pyrazolone.[mc Pmp]
V.s. Of Pmp Pyrazolone.